Wednesday, April 21

Oracle Staff

Current Oracle Staff

Past/Graduated Oracle Staff and Contributors

Mateo Kaiser
Mateo Kaiser
(29)
Avatar
Emily Porat
(19)
Avatar
Rachel Lee
(19)
Nisha Malley
Nisha Malley
(16)
Avatar
Sheli Yaskin
(15)
Avatar
India Flinchum
(13)
Avatar
Shayda Dehnow
(12)
Avatar
Sanskriti Sharma
(11)
Avatar
Samantha Joseph
(11)
Claire Anderson
Claire Anderson
(11)
Avatar
Stephanie Daniloff
(0)
Emer Martinez
Emer Martinez
(10)
Avatar
Daniela Gonzalez
(10)
Avatar
Sydney Sheffield
(12)
Avatar
Carly Miller
(10)
Avatar
Corinne Mitchner
(10)
Avatar
Veda Sunkara
(10)
Avatar
Brian Levin
(10)
Reeya Vasishta
Reeya Vasishta
(9)
Avatar
Laura DeMassa
(9)
Avatar
Stefano Scotti
(8)
Samir Srivastava
Samir Srivastava
(5)
Marcella Sakols
Marcella Sakols
(8)
Avatar
Karen Xia
(9)
Avatar
Gabe Quintela
(0)
Katherine Wang
Katherine Wang
(8)
Avatar
Nate Bradford
(7)
Avatar
Katie Freiberg
(7)
Avatar
Naomi Stolpner
(7)
Avatar
Isaiah Jackson
(7)
Avatar
Annie Rustum
(7)
Avatar
Cerys Holstege
(0)
Avatar
Sofia Biros
(0)
Avatar
Maya Jayaram
(7)
Avatar
Eli Hsia
(7)
Avatar
Amira Patrawala
(8)
Avatar
Neda Shahiar
(7)
Ria Saxena
Ria Saxena
(8)
Avatar
Jackson Bartlett
(0)
Avatar
Jenna Webster
(6)
Avatar
Bethany Tinklenberg
(0)
Avatar
Kathryn Kemp
(6)
Avatar
Leo Kajfez
(6)
Isabella Scotti
Isabella Scotti
(6)
Avatar
Ray Uyeda
(6)
Avatar
Avni Singhal
(6)
Avatar
Hallie Olson
(7)
Avatar
Allie Caccamo
(5)
Avatar
Andrew Bosset
(5)
Rachel Schultz
Rachel Schultz
(5)
Avatar
Samantha Rubinstein
(5)
Avatar
Alan Zhou
(5)
Avatar
Naib Mian
(0)
Avatar
Lexi Greenberg
(5)
Emma Cahill
Emma Cahill
(6)
Avatar
Abby Cunniff
(0)
Samantha Fong
Samantha Fong
(5)
Orianna Schwartz
Orianna Schwartz
(5)
Avatar
Annie Rustum
(6)
Avatar
Camille Shiu
(5)
Avatar
Rachel Ng
(5)
Avatar
Caitlin Connell
(5)
Ana Mata
Ana Mata
(6)
Avatar
Kimia Izadinia
(5)
Avatar
Corinna Lee
(0)
Avatar
Alec Olslund
(5)
Avatar
Tiffanie Luther
(4)
Renée Remsberg
Renée Remsberg
(7)
Avatar
Dominique Lau
(0)
Avatar
Ethan Giles
(4)
Madison Dunkle
Madison Dunkle
(4)
Avatar
Roan Gaumer
(4)
Avatar
Jason Greenberg
(4)
Avatar
Leah Higgins
(0)
Avatar
Maegan Nevalsky
(4)
Adri Penix
Adri Penix
(4)
Avatar
Dorsa Moslehi
(4)
Avatar
Kelena Jue
(3)
Suhail Kumar
Suhail Kumar
(6)
Avatar
Jasmine Knight
(3)
Avatar
Chanti Holroyd
(3)
Avatar
Daniel Baier
(3)
Avatar
Michelle Rubinstein
(0)
Rhys Wheaton
Rhys Wheaton
(3)
Avatar
Aashik Raman
(3)
Avatar
Andrew Tey
(3)
Avatar
sheila
(3)
Avatar
Viet Nguyen
(3)
Avatar
Tom Ashkenazi
(0)
Avatar
Avery Hamm
(0)
Avatar
Claire Johnson
(2)
Avatar
Krissy Koh
(2)
Avatar
Avanti Puri
(2)
Julia Wagner
Julia Wagner
(5)
Avatar
James Pampeyan
(2)
Avatar
Sophia Jackson
(2)
Avatar
Benjamin Bardman
(0)
Avatar
Elise Joshi
(2)
Valeria Gonzalez
Valeria Gonzalez
(2)
Avatar
Cynthia Moir
(0)
Avatar
Grace Farrell
(1)
Avatar
Kareena Hirani
(0)
Avatar
Stephanie Mata
(0)
Aiden Stein
Aiden Stein
(1)
Avatar
Eveline Tholen
(1)
Avatar
Kaitlyn Ecklund
(1)
Avatar
Tara Joshi
(1)
Avatar
Jack Marquez
(0)
Avatar
Arjun Joshi
(1)
Avatar
Chauncey Neyman
(0)
Avatar
Tyler Chow
(1)
Avatar
Erin Burks
(0)
Avatar
Nakai Brock
(1)
Avatar
Anna Breedlove
(1)
Avatar
Rebecca Woo
(0)
Avatar
Iris Shih
(1)
Avatar
Diya Mandyam
(1)
Avatar
Ben Lau
(1)
Avatar
Ian Buenavantura
(1)
Avatar
Katherine Kesner
(0)
Avatar
David Campbell
(1)
Avatar
Shayla Tonge
(1)
Avatar
Jocelyn Borges
(1)
Avatar
16zhange
(0)
Avatar
Brianna Rocco
(0)
Avatar
Kevin Chan
(0)
Avatar
Chloe Tarrasch
(0)
Avatar
BradleyW
(0)
Avatar
Arjun Patrawala
(0)
Avatar
katia
(0)
Annika Ragnartz
Annika Ragnartz
(0)
Avatar
Jayme Albritton
(0)
Avatar
Andrea Khan
(0)
Avatar
Michelle Bissonnette
(1)
Avatar
Sydney Sheffield
(0)
Avatar
Barbod Nikzad
(0)
Avatar
Ally Bocchieri
(0)
Avatar
Kasim Yeung
(1)
Avatar
Steve Clancy
(0)
Avatar
Anabelle Schroeder
(0)
Avatar
elena
(0)
Avatar
AveryD
(0)
Avatar
Gabe Gutierrez
(0)
Avatar
MaddyG
(0)