Oracle Staff

Current Oracle Staff

Past/Graduated Oracle Staff

Avatar
Emily Porat
(19)
Avatar
Rachel Lee
(19)
Avatar
Sheli Yaskin
(15)
Avatar
India Flinchum
(13)
Avatar
Sanskriti Sharma
(11)
Avatar
Samantha Joseph
(11)
Avatar
Shayda Dehnow
(12)
Avatar
Corinne Mitchner
(10)
Avatar
Stephanie Daniloff
(10)
Avatar
Veda Sunkara
(10)
Avatar
Sydney Sheffield
(12)
Avatar
Daniela Gonzalez
(10)
Avatar
Carly Miller
(10)
Avatar
Brian Levin
(10)
Avatar
Laura DeMassa
(9)
Avatar
Amira Patrawala
(9)
Avatar
Stefano Scotti
(8)
Avatar
Karen Xia
(9)
Avatar
Katie Freiberg
(7)
Avatar
Eli Hsia
(7)
Avatar
Nate Bradford
(7)
Avatar
Gabe Quintela
(7)
Avatar
Naomi Stolpner
(7)
Avatar
Sofia Biros
(7)
Avatar
Maya Jayaram
(7)
Avatar
Isaiah Jackson
(7)
Avatar
Annie Rustum
(7)
Avatar
Cerys Holstege
(7)
Avatar
Avni Singhal
(6)
Avatar
Hallie Olson
(7)
Avatar
Neda Shahiar
(7)
Avatar
Jenna Webster
(6)
Avatar
Kathryn Kemp
(6)
Avatar
Leo Kajfez
(6)
Avatar
Jackson Bartlett
(0)
Avatar
Bethany Tinklenberg
(6)
Avatar
Ray Uyeda
(6)
Avatar
Camille Shiu
(5)
Avatar
Corinna Lee
(0)
Avatar
Allie Caccamo
(5)
Avatar
Caitlin Connell
(5)
Avatar
Lexi Greenberg
(5)
Avatar
Samantha Rubinstein
(5)
Avatar
Andrew Bosset
(5)
Avatar
Naib Mian
(5)
Avatar
Alan Zhou
(5)
Avatar
Abby Cunniff
(0)
Avatar
Kimia Izadinia
(5)
Avatar
Rachel Ng
(5)
Avatar
Annie Rustum
(6)
Avatar
Alec Olslund
(5)
Avatar
Jason Greenberg
(4)
Avatar
Leah Higgins
(4)
Avatar
Roan Gaumer
(4)
Avatar
Tiffanie Luther
(4)
Avatar
Ethan Giles
(4)
Avatar
Dominique Lau
(4)
Avatar
Maegan Nevalsky
(4)
Rachel Schultz
Rachel Schultz
(4)
Avatar
Viet Nguyen
(3)
Avatar
Jasmine Knight
(3)
Avatar
Dorsa Moslehi
(4)
Avatar
Michelle Rubinstein
(0)
Avatar
Chanti Holroyd
(3)
Avatar
sheila
(3)
Avatar
Aashik Raman
(3)
Avatar
Daniel Baier
(3)
Avatar
Kelena Jue
(3)
Avatar
Andrew Tey
(3)
Avatar
Avery Hamm
(2)
Avatar
Claire Johnson
(2)
Avatar
Sophia Jackson
(2)
Avatar
Tom Ashkenazi
(2)
Avatar
Avanti Puri
(2)
Avatar
Benjamin Bardman
(0)
Avatar
Cynthia Moir
(2)
Avatar
Elise Joshi
(2)
Avatar
Eveline Tholen
(1)
Avatar
Katherine Kesner
(0)
Avatar
Chauncey Neyman
(1)
Avatar
Jack Marquez
(0)
Avatar
Rebecca Woo
(1)
Avatar
Erin Burks
(1)
Avatar
Kareena Hirani
(0)
Avatar
Shayla Tonge
(1)
Avatar
Arjun Joshi
(1)
Avatar
Kaitlyn Ecklund
(1)
Avatar
Ben Lau
(1)
Avatar
Ian Buenavantura
(1)
Avatar
Stephanie Mata
(1)
Avatar
AveryD
(0)
Avatar
Gabe Gutierrez
(0)
Avatar
katia
(0)
Avatar
elena
(0)
Avatar
Jayme Albritton
(0)
Avatar
Brianna Rocco
(0)
Avatar
Chloe Tarrasch
(0)
Avatar
Arjun Patrawala
(0)
Avatar
Kasim Yeung
(1)
Avatar
BradleyW
(0)
Avatar
Sydney Sheffield
(0)
Avatar
Kevin Chan
(0)
Avatar
Steve Clancy
(0)
Avatar
MaddyG
(0)