Oracle Staff

Current Oracle Staff

Past/Graduated Oracle Staff

Avatar
Emily Porat
(19)
Avatar
Rachel Lee
(19)
Avatar
Sheli Yaskin
(15)
Avatar
India Flinchum
(13)
Avatar
Shayda Dehnow
(12)
Avatar
Sanskriti Sharma
(11)
Avatar
Samantha Joseph
(11)
Avatar
Sydney Sheffield
(12)
Avatar
Daniela Gonzalez
(10)
Avatar
Carly Miller
(10)
Avatar
Stephanie Daniloff
(10)
Avatar
Corinne Mitchner
(10)
Avatar
Veda Sunkara
(10)
Avatar
Laura DeMassa
(9)
Avatar
Brian Levin
(10)
Avatar
Karen Xia
(9)
Avatar
Amira Patrawala
(9)
Avatar
Stefano Scotti
(8)
Avatar
Isaiah Jackson
(7)
Avatar
Annie Rustum
(7)
Avatar
Maya Jayaram
(7)
Avatar
Cerys Holstege
(7)
Avatar
Eli Hsia
(7)
Avatar
Katie Freiberg
(7)
Avatar
Nate Bradford
(7)
Avatar
Gabe Quintela
(7)
Avatar
Naomi Stolpner
(7)
Avatar
Sofia Biros
(7)
Avatar
Bethany Tinklenberg
(6)
Avatar
Ray Uyeda
(6)
Avatar
Neda Shahiar
(7)
Avatar
Jenna Webster
(6)
Avatar
Avni Singhal
(6)
Avatar
Hallie Olson
(7)
Avatar
Leo Kajfez
(6)
Avatar
Kathryn Kemp
(6)
Avatar
Jackson Bartlett
(0)
Avatar
Abby Cunniff
(0)
Avatar
Kimia Izadinia
(5)
Avatar
Rachel Ng
(5)
Avatar
Annie Rustum
(6)
Rachel Schultz
Rachel Schultz
(5)
Avatar
Camille Shiu
(5)
Avatar
Allie Caccamo
(5)
Avatar
Caitlin Connell
(5)
Avatar
Lexi Greenberg
(5)
Avatar
Samantha Rubinstein
(5)
Avatar
Corinna Lee
(0)
Avatar
Andrew Bosset
(5)
Avatar
Alan Zhou
(5)
Avatar
Naib Mian
(5)
Avatar
Dominique Lau
(4)
Avatar
Ethan Giles
(4)
Avatar
Maegan Nevalsky
(4)
Avatar
Alec Olslund
(5)
Avatar
Jason Greenberg
(4)
Avatar
Leah Higgins
(4)
Avatar
Roan Gaumer
(4)
Avatar
Tiffanie Luther
(4)
Avatar
Michelle Rubinstein
(0)
Avatar
Daniel Baier
(3)
Avatar
Chanti Holroyd
(3)
Avatar
sheila
(3)
Avatar
Aashik Raman
(3)
Avatar
Kelena Jue
(3)
Avatar
Andrew Tey
(3)
Avatar
Jasmine Knight
(3)
Avatar
Viet Nguyen
(3)
Avatar
Dorsa Moslehi
(4)
Avatar
Benjamin Bardman
(0)
Avatar
Elise Joshi
(2)
Avatar
Cynthia Moir
(2)
Avatar
Tom Ashkenazi
(2)
Avatar
Avery Hamm
(2)
Avatar
Claire Johnson
(2)
Avatar
Sophia Jackson
(2)
Avatar
Avanti Puri
(2)
Avatar
Jack Marquez
(0)
Avatar
Rebecca Woo
(1)
Avatar
Chauncey Neyman
(1)
Avatar
Erin Burks
(1)
Avatar
Kareena Hirani
(0)
Avatar
Shayla Tonge
(1)
Avatar
Arjun Joshi
(1)
Avatar
Stephanie Mata
(1)
Avatar
Kaitlyn Ecklund
(1)
Avatar
Ben Lau
(1)
Avatar
Ian Buenavantura
(1)
Avatar
Eveline Tholen
(1)
Avatar
Katherine Kesner
(0)
Avatar
BradleyW
(0)
Avatar
Arjun Patrawala
(0)
Avatar
Kasim Yeung
(1)
Avatar
Sydney Sheffield
(0)
Avatar
Kevin Chan
(0)
Avatar
Steve Clancy
(0)
Avatar
MaddyG
(0)
Avatar
elena
(0)
Avatar
Jayme Albritton
(0)
Avatar
AveryD
(0)
Avatar
Gabe Gutierrez
(0)
Avatar
katia
(0)
Avatar
Brianna Rocco
(0)
Avatar
Chloe Tarrasch
(0)