Friday, August 14

Oracle Staff

Current Oracle Staff

Past/Graduated Oracle Staff

Avatar
Rachel Lee
(19)
Avatar
Emily Porat
(19)
Nisha Malley
Nisha Malley
(16)
Avatar
Sheli Yaskin
(15)
Avatar
India Flinchum
(13)
Avatar
Shayda Dehnow
(12)
Avatar
Sanskriti Sharma
(11)
Avatar
Samantha Joseph
(11)
Avatar
Veda Sunkara
(10)
Avatar
Stephanie Daniloff
(0)
Avatar
Daniela Gonzalez
(10)
Avatar
Carly Miller
(10)
Avatar
Corinne Mitchner
(10)
Avatar
Sydney Sheffield
(12)
Avatar
Laura DeMassa
(9)
Avatar
Brian Levin
(10)
Avatar
Stefano Scotti
(8)
Avatar
Karen Xia
(9)
Avatar
Isaiah Jackson
(7)
Avatar
Annie Rustum
(7)
Avatar
Katie Freiberg
(7)
Avatar
Cerys Holstege
(0)
Avatar
Nate Bradford
(7)
Avatar
Naomi Stolpner
(7)
Avatar
Sofia Biros
(0)
Avatar
Amira Patrawala
(8)
Avatar
Eli Hsia
(7)
Avatar
Gabe Quintela
(0)
Avatar
Maya Jayaram
(7)
Avatar
Bethany Tinklenberg
(0)
Avatar
Neda Shahiar
(7)
Avatar
Jenna Webster
(6)
Avatar
Hallie Olson
(7)
Avatar
Kathryn Kemp
(6)
Avatar
Leo Kajfez
(6)
Avatar
Avni Singhal
(6)
Avatar
Jackson Bartlett
(0)
Avatar
Ray Uyeda
(6)
Avatar
Abby Cunniff
(0)
Avatar
Rachel Ng
(5)
Avatar
Annie Rustum
(6)
Avatar
Samantha Rubinstein
(5)
Avatar
Lexi Greenberg
(5)
Avatar
Camille Shiu
(5)
Samantha Fong
Samantha Fong
(5)
Avatar
Naib Mian
(0)
Avatar
Allie Caccamo
(5)
Avatar
Caitlin Connell
(5)
Ana Mata
Ana Mata
(6)
Avatar
Corinna Lee
(0)
Rachel Schultz
Rachel Schultz
(5)
Avatar
Andrew Bosset
(5)
Avatar
Alan Zhou
(5)
Avatar
Kimia Izadinia
(5)
Avatar
Dominique Lau
(0)
Avatar
Ethan Giles
(4)
Avatar
Maegan Nevalsky
(4)
Avatar
Tiffanie Luther
(4)
Avatar
Jason Greenberg
(4)
Avatar
Roan Gaumer
(4)
Avatar
Leah Higgins
(0)
Avatar
Alec Olslund
(5)
Avatar
Aashik Raman
(3)
Avatar
Daniel Baier
(3)
Avatar
Kelena Jue
(3)
Avatar
Chanti Holroyd
(3)
Avatar
Jasmine Knight
(3)
Avatar
Andrew Tey
(3)
Suhail Kumar
Suhail Kumar
(6)
Avatar
Michelle Rubinstein
(0)
Avatar
sheila
(3)
Adri Penix
Adri Penix
(4)
Avatar
Viet Nguyen
(3)
Avatar
Dorsa Moslehi
(4)
Avatar
Jackson Cummings
(2)
Avatar
Tom Ashkenazi
(0)
Avatar
Benjamin Bardman
(0)
Avatar
Cynthia Moir
(0)
Avatar
Sophia Jackson
(2)
Avatar
Elise Joshi
(2)
Avatar
Avery Hamm
(0)
Avatar
Claire Johnson
(2)
Avatar
Avanti Puri
(2)
Avatar
Jack Marquez
(0)
Avatar
Stephanie Mata
(0)
Avatar
Kaitlyn Knopf
(1)
Avatar
Chauncey Neyman
(0)
Avatar
Kareena Hirani
(0)
Avatar
Erin Burks
(0)
Avatar
Kaitlyn Ecklund
(1)
Avatar
Jocelyn Borges
(1)
Avatar
Ben Lau
(1)
Avatar
Ian Buenavantura
(1)
Avatar
Angelina Ma
(1)
Avatar
Tara Joshi
(1)
Avatar
Arjun Joshi
(1)
Avatar
Tyler Chow
(1)
Avatar
Katherine Kesner
(0)
Avatar
Iris Shih
(1)
Avatar
Rebecca Woo
(0)
Avatar
Shayla Tonge
(1)
Avatar
David Campbell
(1)
Avatar
Eveline Tholen
(1)
Avatar
BradleyW
(0)
Avatar
Kevin Chan
(0)
Avatar
Arjun Patrawala
(0)
Avatar
MaddyG
(0)
Avatar
katia
(0)
Avatar
Jayme Albritton
(0)
Avatar
Gabe Gutierrez
(0)
Avatar
Barbod Nikzad
(0)
Avatar
elena
(0)
Avatar
AveryD
(0)
Avatar
Kasim Yeung
(1)
Avatar
Brianna Rocco
(0)
Avatar
Sydney Sheffield
(0)
Avatar
Michelle Bissonnette
(1)
Avatar
Steve Clancy
(0)
Avatar
Chloe Tarrasch
(0)